Nieuwe website http://www.francadamen.com/

Geachte lezer,

Het is inmiddels bijna 1,5 jaar geleden dat ik met deze website ben begonnen. Ik ben deze website begonnen omdat ik me graag verdiep in actuele en/of lastige juridische vraagstukken, hierover graag schrijf én omdat ik voorstander ben van kennis delen.

Ik ben u allen zeer erkentelijk voor het lezen van mijn artikelen. Daarvoor wil ik u allen hierbij dan ook graag hartelijk danken. De afgelopen 1,5 jaar is mijn website naar mijn grote tevredenheid bekeken en heb ik veel positieve reacties ontvangen op mijn artikelen. Ook daarvoor ben ik u zeer erkentelijk en wil ik u allen graag hartelijk danken.

Deze positieve ervaringen maken mijn enthousiasme nog groter en vormden voor mij de aanleiding om mijn website te professionaliseren. Dit bericht vormt dan ook het laatste bericht op onderhavige website.

Graag verwelkom ik u vanaf nu graag op http://www.francadamen.com/

In het bijzonder wil ik ook nog degenen danken die mijn website hebben gevolgd door steeds automatisch per e-mail op de hoogte te worden gebracht van nieuwe artikelen. Ik heb getracht dit door te voeren in mijn nieuwe website, zodat u ook automatisch van de artikelen op deze website op de hoogte wordt gebracht. Mocht dit onverhoopt niet zijn gelukt – laat ik het erop houden dat ik technisch beduidend minder ben onderlegd dan juridisch – dan kunt u zich opnieuw aanmelden via de ‘follow’-button rechts onderin mijn nieuwe website. In dat geval excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. Franca Damen

Advertenties
Galerij

Beoordeling buitenlandse Natura 2000-gebieden

Het beoordelen van mogelijke negatieve c.q. verstorende effecten op Natura 2000-gebieden over de grens is een aspect waar men in de praktijk nog wel eens spreekwoordelijk over valt. Dát deze effecten voor buitenlandse Natura 2000-gebieden beoordeeld moeten worden ingeval van … Lees verder

Galerij

Wijziging Activiteitenbesluit en Besluit omgevingsrecht

Eerder schreef ik over een aantal onjuistheden c.q. onvolledigheden in het huidige Activiteitenbesluit en Besluit omgevingsrecht. Het herstel voor de desbetreffende onderdelen van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) liggen thans in ontwerp gereed. Onlangs is namelijk een … Lees verder

Galerij

De omgevingsvergunning milieu vs. de omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Zoals ik in een eerder artikel schreef, zijn bij Besluit van 14 september 2012 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Wijzigingsbesluit) – neergelegd in Stb. 2012, 441 – agrarische activiteiten onder de werking van het … Lees verder

Galerij

§ 3.5.8 Activiteitenbesluit en de vergunningplicht

Een veelvoorkomende vraag in de praktijk is hoe § 3.5.8 van het Activiteitenbesluit al dan niet toegepast dient te worden ingeval van vergunningplichtige inrichtingen. Daarmee doel ik op inrichtingen die een vergunningplicht hebben op grond van artikel 2.1, eerste lid, … Lees verder

Galerij

Inrichting type C: onjuiste definitie in Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die vallen onder het regime van het Activiteitenbesluit hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting nodig. Afhankelijk van het type inrichting kan het Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk … Lees verder

Galerij

De (on)haalbaarheid van de Programmatische Aanpak Stikstof

Onlangs heeft een lid van de Tweede Kamer mij gevraagd om mijn visie te geven over de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) ten behoeve van een debat hierover in de Tweede Kamer. Dit debat heeft plaatsgevonden op 17 april 2013. … Lees verder